มูลนิธิก้าวหน้า Forward Foundation "การพัฒนาที่ยั่งยืน"

โครงการของเรา

1.โครงการ“เสริมสร้างทักษะชีวิต พิชิตเอดส์” (จังหวัดระนอง และจังหวัดระยอง)

เพื่อให้กลุ่ม MSM และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้เรื่อง HIV/AIDS และเพศศึกษา ได้รู้จักวิธีป้องกัน ผู้มีภาวะเสี่ยงได้เข้ารับบริการ ได้รับรู้ถึงสิทธิของตนเองในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และเสริมสร้างวิทยากรท้องถิ่น ให้เกิดความยั่งยืน

2.โครงการ MSM ยุคปัจจุบัน รู้ทัน ป้องกันเอดส์

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่อง HIV/AIDS และเพศศึกษา กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายที่เคยมีภาวะเสี่ยงได้เข้ารับบริการตรวจหาเชื้อ HIV (VCT) เสริมสร้างศักยภาพของแกนนำในการทำงานด้านเอดส์ ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ถึงสิทธิของตนเองในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่อง “เอดส์รักษาได้ด้วยยาต้านไวรัส”

3. โครงการ “เสริมสร้างทักษะชีวิต พิชิตเอดส์” (จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี

เพื่อพัฒนาแกนนำ MSM ให้สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่อง HIV/AIDS และเพศศึกษาแก่ผู้อื่นได้ กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่อง HIV/AIDS โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องวิธีป้องกันการติดเชื้อ HIV กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายที่เคยมีภาวะเสี่ยงได้เข้ารับบริการตรวจหาเชื้อ HIV (VCT)

4. โครงการ“MSM ปทุม ทุ่มแก้ปัญหาเอดส์”

เพื่อพัฒนาแกนนำ MSM ให้สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่อง HIV/AIDS และเพศศึกษาแก่ผู้อื่นได้ กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่อง HIV/AIDS โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องวิธีป้องกันการติดเชื้อ HIV กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายที่เคยมีภาวะเสี่ยงได้เข้ารับบริการตรวจหาเชื้อ HIV (VCT)

5.โครงการ การสัมมนา เรื่อง “นโยบายเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของกรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา และนครสวรรค์”

เพื่อให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ทั้งในเรื่องสาเหตุและผลกระทบ รณรงค์ผลักดันให้เกิดการบรรจุเรื่องนี้เข้าในแผนงานประจำปีของเขต/จังหวัด ให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา และจุดมุ่งหมายในการก่อตั้งมูลนิธิฯ
ผู้ก่อตั้ง ดร.บุญสม น้ำสมบูรณ์ ร่วมกับนักพัฒนากลุ่มหนึ่ง

มูลนิธิก้าวหน้า ( Forward Foundation ) ได้ก่อตั้งขึ้นโดย ดร.บุญสม น้ำสมบูรณ์ ร่วมกับนักพัฒนากลุ่มหนึ่งที่มีความศรัทธาในเรื่อง "การพัฒนาแบบยั่งยืน"มูลนิธิฯ ได้ดำเนินงาน ในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน และด้านสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ต่อมาได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นมูลนิธิ และได้รับใบอนุญาตเมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 มูลนิธิฯได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัตการ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรในชุมชนให้มีศักยภาพใน ด้านการเป็นผู้นำ มีความเข้าใจในงานพัฒนาแบบยั่งยืน ได้รับความรู้ ข่าวสาร และความรู้ด้านประชาคม นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรม ครูอาสาสมัครในด้านเทคนิคการสอน จิตวิทยาเด็ก การผลิตสื่ออุปกรณ์การสอน เกม เพลง ตลอดจนความรู้ที่จำเป็นต่อการเป็นครูอาสาสมัครในโครงการฯ.จุดประสงค์ (1)เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม (2)เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร และความรู้ด้านประชาคม (3)เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในด้านสังคม ทั้งในภาวะเร่งด่วนและระยะยาว (4)เพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม (5)ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ (6)ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ประการใด แผนงานการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย โครงการเสริมสร้างบุคลากรท้องถิ่น มูลนิธิฯได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัตการ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรในชุมชนให้มีศักยภาพใน ด้านการเป็นผู้นำ มีความเข้าใจในงานพัฒนาแบบยั่งยืน ได้รับความรู้ ข่าวสาร และความรู้ด้านประชาคม นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรม ครูอาสาสมัครในด้านเทคนิคการสอน จิตวิทยาเด็ก การผลิตสื่ออุปกรณ์การสอน เกม เพลง ตลอดจนความรู้ที่จำเป็นต่อการเป็นครูอาสาสมัครในโครงการฯ

ติดต่อเรา